Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

 

Програмен оператор:
Дирекция „Оперативна програма „Добро управление“, Министерски съвет, Република България
Адрес: 1594 София, ул. „Сердика“ № 6-8
тел. +359 2 940 3652/3625; факс: +359 2 940 2519
e-mail: opgg@government.bg; www.BG11norwaygrants.bg

Програмни партньори от страна на донора:
Норвежката асоциация на местните и регионални власти
Адрес: П. К. 1378. 0114 Vika, Осло, Кралство Норвегия
тел. +47 24132600; факс: +47 22 83 22 22
e-mail: postmaster@ks.no; www.ks.no

Норвежки Баренцов секретариат
Адрес: П. К. 276 NO-9915 Kиркенес, Кралство Норвегия
тел. +47 78 97 70 50; факс: +47 78 97 70 55
e-mail: info@barents.no; www.barents.no

Бенефициенти:
Национално сдружение на общините в Република България
Адрес: 1111 София, ул. „Голаш” № 23,
тел. +359 2 9434467; факс: +359 2 9434467
e-mail: namrb@namrb.org; www.namrb.org

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
на Република България, ГД „Управление на териториалното
сътрудничество“
Адрес: 1202 София, ул. „Кирил и Методий“ № 17—19
тел. +359 2 9405 9; факс: +359 2 987 25 17
e-mail: press@mrrb.government.bg; www.mrrb.government.bg

Национално координационно звено:
Дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет, Република България
Адрес: 1594 София, бул. „Дондуков“ № 1
тел. +359 2 940 24 95; e-mail: a.grozdanova@government.bg
www.eeagrants.bg, www.norwaygrants.bg